Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány obchodní společností Results & Emotions s.r.o. , IČ: 290 09 511, se sídlem Praha 5, Wiedermannova 1407/6, 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 159641 (dále též „Results & Emotions“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (školení, workshop, koučování, telelekce, webinář a další služby dle naší aktuální nabídky), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte.

II. Objednání služeb

2.1. Vyberte požadované služby z naší nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Objednávka je odesílána prostřednictvím rozhraní na webové stránce. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídáme za přijetí objednávky ani za její splnění.

2.2. Po odeslání objednávky Vám potvrdíme její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem. Tímto potvrzením není ještě objednávka z naší strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnění. O přijetí (akceptaci) objednávky z naší strany a tím i uzavření smlouvy budete informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením.

2.3. Nejpozději 4 (čtyři) pracovní dny před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky.

III. Omezení rozsahu

3.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo omezit rozsah osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů, workshopů a telelekcí apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na naší vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí našich služeb uvedených v potvrzené objednávce, budeme Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení objednávky.

3.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka semináře, workshopu, telelekce atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v jehož důsledku by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh školení nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek a zdraví zúčastněných osob, je zástupce Results & Emotions s.r.o., oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena.

IV. Storno poplatky

4.1. Zrušení objednané služby je možné pouze písemně či prokazatelně emailem a za následujících podmínek:

4.1.1. bezplatné storno přijímáme 14 kalendářních dnů před realizací aktivity (např. školení, koučování, atd.),

4.1.2 v případě zrušení účasti v rozmezí 14 až 8 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 40 % z ceny školení,

4.1.3 v případě zrušení účasti v rozmezí 8 až 1 kalendářní den před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 85 % z ceny objednané služby.

4.1.4 V případě zrušení v den realizace je účtován poplatek ve výši 100% z ceny objednané služby.

4.1.5 Jednatel společnosti Results & Emotions má kdykoliv právo storno poplatek z opodstatněných důvodů prominout.

4.2. V případě neúčasti na kurzu bez předchozí písemné žádosti o storno, ztrácí objednavatel nárok na vrácení poplatku za školení, resp. objednavateli bude účtována cena školení v plné výši.

4.3. Na školení je možné vyslat náhradníka s tím, že identita náhradníka a nahrazovaného účastníka nám musí být oznámena nejpozději 2 hodiny před zahájením školení. V případě vyslání náhradníka, nebude účtován storno poplatek.

4.4. Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě s Results & Emotions pouze z opodstatněných důvodů (například nemoc). Pokud to bude možné, Results & Emotions nabídne účast na stejné či podobné akci v jiném termínu nebo jiné akci podle výběru objednavatele.

V. Cena služeb a splatnost

5.1. Cena služeb je uvedena v našem aktuálním ceníku nebo u každého produktu na webové stránce. Ceny uvedené v námi odesílaných nabídkách nebo rozesílaném ceníku či newsletteru jsou platné 30 kalendářních dní od jeho odeslání, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.2. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v námi odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případě, že neobdržíme od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny.

5.3. Ceny jsou uváděny v českých korunách bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

5.5. Cena je splatná na základě faktury se splatností 15 kalendářních dní (není-li výslovně sjednáno jinak).

5.6. Results & Emotions je povinna vystavit daňový doklad ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy. Daňový doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

5.7. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet Results & Emotions uvedený ve faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy jinak. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na náš účet.

5.8. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na úhradu úroků z prodlení dle platných právních předpisů a nárok na náhradu škody zůstávají nedotčeny.

VI. Odpovědnost za vady

6.1. S ohledem na specifickou povahu námi poskytovaných služeb neneseme jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek námi poskytnutých školení, koučování, workshopů či telelekcí, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

6.2. S ohledem na specifickou povahu našich služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s výsledky školení, workshopů,koučování, či telelekcí je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady našeho plnění byly přímo způsobeny porušením našich povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduje jednatel Results & Emotions.

VII. Internetové spojení

7.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

7.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

VIII. Ochrana duševního vlastnictví

8.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Results & Emotions nebo je Results & Emotions jejich oprávněným uživatelem. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni jakoukoliv jejich část kopírovat ani jakkoliv používat.

8.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečně či úplně na stránkách třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu Results & Emotions.

8.3. Na základě objednávky ani smlouvy ani jakéhokoliv plnění z naší strany nezískáváte jakékoliv právo užívat ve vlastních označeních, názvech, firmě, obchodním jméně nebo značce jakékoliv označení, ochrannou známku, jméno nebo symbol charakteristické nebo užívané společností Results & Emotions nebo jinak charakteristické pro její činnost (dále souhrnně též jen „Označení“). Žádná taková Označení nejste bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávněni používat ani ve vlastních materiálech, tiskovinách či webových stránkách.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb obchodu (jméno, příjmení, adresu, adresu místa dodání, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifik požadovaných služeb, školení nebo koučování).

9.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci , a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

9.3. Results & Emotions informuje tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že Results & Emotions porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

9.4. Objednatel potvrzuje, že byl námi coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

9.5. Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla Results & Emotions nebo mailové adrese info@resultsemotions.cz .

9.6. Berete na vědomí, že poskytování osobních údajů o účastnících školení, seminářů nebo o výsledcích jejich koučování apod. podléhá podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů, a že některé údaje Vám, jako objednateli, můžeme sdělit, pouze pokud nám k tomu dotčených subjekt údajů udělí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takových osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost.

X. Rozhodné právo a soudní příslušnost

10.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem.

10.2. Pro veškeré spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti Results & Emotions.

XI. Ochrana osobních údajů

Kdo je správce?

Jsme společnost Results & Emotions s.r.o., IČO: 29009511, DIČ: CZ29009511, se sídlem Wiedermannova 1406/7, Praha 5 zapsaná v OR Městského soudu v Praze, spisová značka C 159641, která provozuje webovou stránku www.resultsemotions.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány
a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 604 511 089 nebo na e-mail: info@resultsemotions.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání studijních materiálů, zaslání předkurzových instrukcí, zaslání přístupů do e-learningového prostředí/ online kurzu, zajištění mezinárodních certifikačních zkoušek, včetně certifikátů, zaslání publikací, zajištění Vaši účasti na našich akcích – seminářích, konferencích, zajištění konzultací a pod.)

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje, jméno, e-mail, telefon) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), IP adresu, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • fotografickou dokumentaci

z našich školení, seminářů, přednášek, konferencí a pod. využíváme pro účely propagace naší společnosti na webových stránkách a v marketingových materiálech, na základe Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 • reference

uvedené v hodnotících dotaznících využíváme pro účely propagace naší společnosti na webových stránkách a v marketingových materiálech, na základe Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Mailchimp – e-mailingový nástroj
 • Český hosting – zajištění webhostingu a webových domén
 • kurýrní společnosti DPD a pod. – rozesílání studijní materiálů
 • Dropbox – virtuální úložiště dat
 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Microsoft

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 Předávání dat mimo Evropskou unii

Osobní údaje (jméno a e-mail) budou předávány do marketingového nástroje „Mailchimp“ za účelem zasílání e-mailingových kampaní. S poskytovatelem služby The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA máme podepsaný dodatek splňující podmínky nařízení GDPR a společnost je také na seznamu Privacy Shield. Samotný nástroj Mailchimp využívá šifrování TLS. Přihlašovací stránky a přihlašovací údaje na Mailchimpu jsou chráněny prostřednictvím rozhraní API MailChimp a mají ochranu proti hrubé síle. Zaměstnanci uvedené společnosti se bez loginu a hesla nedostanou k našim údajům.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@resultsemotions.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesly námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 14 dnů.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, či informace o produktech a službách vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

XII. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 24. 5. 2018